Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Woningmarkt Scriptieprijs 2019: The Effect of Land Subsidence on Real Estate Values

  Masterscriptie Wouter Willemsen voor de studie Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Een hedonische analyse van het effect van bodemdaling op de woningprijzen in Rotterdam en Gouda. Derde plaats in de Woningmarkt Scriptieprijs 2019.

  / Publicaties 2018 / 2622 kB

 • Woningmarkt Scriptieprijs 2019: Verduurzamen, wat levert dat eigenlijk op?

  Masterscriptie Pim van Veen voor de studie City Developer aan de Erasmus Universiteit & Technische Universiteit Delft, over de onderzoeksvraag: in hoeverre verdisconteert de koper van een bestaande woning energiebesparende maatregelen in de aanschafprijs van een woning? Tweede prijs in de Woningmarkt Scriptieprijs 2019.

  / Publicaties 2018 / 2799 kB

 • Woningmarkt Scriptieprijs 2019: Towards a future without natural gas for housing corporations

  Masterscriptie Rolien de Jong voor de studie Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht. Over de uitdagingen en oplossingsrichtingen voor woningcorporaties bij de overgang naar aardgasvrije wijken. Eerste prijs in de Woningmarkt Scriptieprijs 2019.

  / Publicaties 2018 / 1901 kB

 • Vaktijdschrift Ruimte + Wonen: speciale editie WoON2018

  In het eerste nummer van 2019 besteedt Ruimte + Wonen veel aandacht aan het WoON2018. In het tijdschrift vind je een serie van acht artikelen en interviews, mede gebaseerd op het WoON, die een extra verdieping bovenop de kernpublicatie van het WoON bieden. Er is aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals bijvoorbeeld particuliere verhuur, energiearmoede, de krimpgebieden, schimmel, vocht en tocht, maar ook voor de historie van het WoON.

  / Publicaties 2018 / 3967 kB

 • Ruimte voor wonen: de resultaten van het WoON2018 (interactief)

  De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel "Ruimte voor wonen". Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018. In de publicatie wordt een vergelijk gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. In deze interactieve kernpublicatie van het WoON2018 staan de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse woningmarkt waarbij doorgeklikt kan worden op alle figuren en tabellen voor de achterliggende cijfers. Wie woont in welke woning voor welke prijs? Wie is verhuisd en wie wil verhuizen en waarheen? Wat vinden we van de buurt en hoe betrokken zijn we? Welke regionale verschillen zijn er? Wat is er veranderd in de loop van de jaren? Je vindt het allenmaal in deze interactieve kernpublicatie.

  / Publicaties 2018 / 9094 kB

 • De woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden: uitkomsten WoON2018

  Dit rapport, dat in opdracht van BZK door ABF Research is gemaakt, is vooral gebaseerd op data uit het WoON2018. Voor dit enquêteonderzoek heeft oversampling plaatsgevonden op het niveau van zeven krimpgebieden. In dit rapport worden uitkomsten gepresenteerd. In krimpregio’s krimpt de bevolking al maar neemt het aantal huishoudens in de komende jaren nog licht toe. Met krimp van de bevolking nemen vaak ook het aantal leerlingen en de omvang van de (potentiële) beroepsbevolking af. Krimp heeft op die manier ook invloed op het onderwijs, de regionale arbeidsmarkt en economie en het draagvlak voor – publieke en commerciële – voorzieningen. Bevolkingskrimp doet zich in Nederland op regionaal niveau voor in enkele regio’s aan de randen van het land. Krimp staat al geruime tijd op de beleidsagenda. In 2009 verscheen het eerste actieplan “Krimpen met kwaliteit” van het Rijk, provincies en gemeenten. Na diverse evaluaties werd dat in 2016 opgevolgd door het Actieplan Bevolkingsdaling dat loopt tot en met 2020. Inmiddels zijn daarover twee voortgangsrapportages verschenen. Provincies en gemeenten hebben daarnaast hun eigen ‘krimpbeleid’, vaak verwerkt in beleid ten aanzien van de woningmarkt, leefomgeving en leefbaarheid. Voor het WoON 2018 zijn in de krimpregio’s extra enquêtes afgenomen, ook wel oversampling genoemd. Dat maakt het mogelijk om uitspraken te doen op het niveau van afzonderlijke krimpgebieden. In totaal zijn voor WoON 2018 ruim 67.500 mensen ondervraagd, waarvan 7.780 in de krimpregio’s.

  / Publicaties 2018 / 1263 kB

 • Stand van de woonruimteverdeling (RIGO rapport)

  In de meeste regio’s in Nederland bieden de woningcorporaties hun woningen aan via een gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem. Door regionalisering en samenwerking is het werkgebied van deze systemen de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een corporatiewoning moeten doorgaans zelf reageren op advertenties waarin woningen worden aangeboden. De meeste corporatiewoningen worden op volgorde van inschrijfduur toegewezen. Daarnaast wordt vaak ook een deel verloot, om zogenaamde spoedzoekers die weinig inschrijfduur hebben ook een kans te geven. Voor vijf regio’s (Drechtsteden, Groningen, Hengelo, regio Utrecht en Zuid-Kennemerland) is de ontwikkeling van de wachttijden over een langere periode (2014-2018) gevolgd en in perspectief geplaatst. Hoewel de gemiddelde inschrijfduur en zoekduur tussen deze regio’s sterk verschilt, is in alle regio’s een toename van de wachttijden te zien. In alle regio’s is ook het aantal actief woningzoekenden, die reageren op advertenties, gestegen.

  / Publicaties 2018 / 1599 kB

 • Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

  ‘Cijfers over Wonen en Bouwen’ is een compact boekje met statistische informatie over onderwerpen die betrekking hebben op het beleidsterrein van bouwen en wonen. Het boekje kent een lange traditie; de eerste editie is in 1980 gepubliceerd onder de titel ‘Kerngegevens VROM 1980’. Jarenlang was het boekje een echte bestseller en werd het jaarlijks samengesteld en gedrukt. Ter gelegenheid van de publicatie van WoON2018 is er ook een nieuwe versie van 'Cijfers over Wonen en Bouwen' verschenen. Sinds de publicatie van de resultaten van het eerste WoON in 2006 is de publicatie van CoWB gekoppeld aan het verschijnen van een nieuw WoON en verscheen er elke 3 jaar een herziene en geactualiseerde versie. Naast de gedrukte papieren versie van het boekje is er ook een digitale versie beschikbaar via www.datawonen.nl. Door een dynamische koppeling met de VOIS-database worden een groot deel van de tabellen in de digitale versie van CoWB geactualiseerd zodra er actuele cijfers beschikbaar zijn.

  / Publicaties 2018 / 4672 kB

 • Woningmarkt Scriptieprijs 2017: Ongelijke gevallen ongelijk behandeld

  De winnaar van de Woningmarktscriptieprijs 2017 Bob Witjes presenteerde op de bijeenkomst Oversampling WoON2018 van donderdag 8 maart 2018 zijn winnende scriptie ‘Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld’. Dit beleidsmatig relevante onderzoek laat zien dat de woonbudgetten sterk kunnen verschillen bij verschillende huishoudens, terwijl in het woonbeleid maar beperkt rekening wordt gehouden met de samenstelling van de huishoudens.

  / Publicaties 2018 / 830 kB