Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Laatste nieuws

 • -

  Voorbereiding WoON2024 gestart

  Op dit moment werken CBS en BZK aan de voorbereiding van de uitvoering van de woningmarktmodule van het Woononderzoek Nederland 2024 (WoON2024). De enquête van WoON2024 wordt gehouden van augustus 2023 tot en met juni 2024. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2025 gepresenteerd.

 • -

  Mogelijkheden oversampling WoON2024 beperkt

  CBS heeft het beleid met betrekking tot veilig data delen aangescherpt vanwege het toegenomen risico op het uitlekken van microdata en de maatschappelijke discussie over privacy en gegevensbeveiliging.

 • -

  WoON21 gepresenteerd: “Fundament leggen we samen”

  Op 9 juni was het zover: de publicatie van het driejaarlijkse Woononderzoek (WoON) en de bijbehorende kernpublicatie "Wonen langs de meetlat". Samen met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau ABF Research presenteerden het ministerie van BZK de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen van het onderzoek. Op uitnodiging van directeur Wonen Hans Ton en plaatsvervangend afdelingshoofd Strategisch en Financieel Beleid Iris Binken kwamen stakeholders bij elkaar om kennis tot zich te nemen en uit te wisselen. 
 • -

  Presentatie van het WoON21-onderzoek op 9 juni 2022

 • -

  WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting

  Tussen 2018 en 2021 is de dure huursector boven de €1.000 flink gegroeid en de doorstroming van de huur- naar de koopmarkt teruggelopen. Daarnaast blijkt dat huurders in die periode een iets groter gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten; voor kopers is deze quote juist gedaald. Dit blijkt uit de Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek dat vandaag gepubliceerd is. Dit driejaarlijkse onderzoek toont de belangrijkste ontwikkelingen op Nederlandse woningmarkt en benadrukt de urgentie voor meer regie op de volkshuisvesting
 • -

  Wonen langs de meetlat: de resultaten van het WoON2021 (interactief)

  De kernpublicatie van het WoON2021 “Wonen langs de meetlat”, die in opdracht van BZK door ABF-Research is gemaakt, bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse woningmarkt in 2021.
 • -

  WoON2021 beschikbaar via DANS

  Databestand WoON2021 vanaf nu beschikbaar op DANS
 • -

  Winnaar Woningmarktscriptiesprijs 2021: Tessa Meij

  Tessa Meij wint woningmarktscriptieprijs over productie industrieel bouwen in Nederland
 • -

  Staat van de Woningmarkt 2021

  In juli 2021 is de jaarlijkse Staat van de Woningmarkt gepubliceerd. Het Woononderzoek Nederland is een belangrijke bron voor de analyses in de Staat van de Woningmarkt.
 • -

  Woonbase: woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen

  Het CBS werkt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de ontwikkeling van een woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen: de Woonbase.

 • -

  Planning WoON2021

  Door de Covid19-maatregelen is de uitvoering van WoON2021 vertraagd.
 • -

  Woononderzoek 2021 gestart

  Op 11 augustus is gestart met het veldwerk voor het Woononderzoek 2021.
 • -

  Aanvragen offerte en aanmelden deelname oversampling WoON 2021

  Lokale overheden en woningcorporaties konden zich tot en met 30 juni inschrijven voor de oversampling van het WoON 2021.
 • -

  Presentaties deelname oversampling WoON 2021

  De geplande informatiebijeenkomst voor partijen met interesse in deelname aan de oversampling van WoON 2021 kon helaas geen doorgang vinden. Hier vindt u de presentaties die voor deze bijeenkomst gepland waren. 
 • -

  WoON2021 gestart!

  De eerste stappen op weg naar het Woononderzoek Nederland 2021 zijn gezet.

 • -

  Rolien de Jong wint BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019

  Woensdag 15 januari is de BZK-Woningmarktscriptieprijs 2019 uitgereikt. Uit 33 inzendingen bepaalde een jury van deskundige onderzoekers en beleidsambtenaren drie winnaars.

 • -

  Inzichten uit de Energiemodule WoON 2018

  De Energiemodule 2018 is een onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad en het energieverbruik en energiegedrag van huishoudens, alsmede het investeringsgedrag van huishoudens ten aanzien van energiebesparende maatregelen.

 • -

  Cijfers over bouwen en wonen 2019 uitgebreid met Primos 2019

  Prognoses

  In dit thema wordt de ontwikkeling van de bevolking en huishoudens geschetst tot 2050 op basis van de Primos prognose.

 • -

  Ruimte voor wonen: de resultaten van het Woononderzoek Nederland 2018

  De kernpublicatie over het WoON2018, die in opdracht van BZK door Companen is gemaakt, heeft als titel "Ruimte voor wonen". Het rapport bevat op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen over de Nederlandse Woningmarkt in 2018. In de publicatie wordt een vergelijk gemaakt met de voorgaande WoON-jaren. Enkele belangrijke uitkomsten worden hieronder alvast weergegeven.

 • -

  De woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden: uitkomsten van het Woon2018

  Bevolkingskrimp doet zich in Nederland op regionaal niveau voor in enkele regio’s aan de randen van het land.In krimpregio’s krimpt de bevolking al maar neemt het aantal huishoudens in de komende jaren nog licht toe. Met krimp van de bevolking nemen vaak ook het aantal leerlingen en de omvang van de (potentiële) beroepsbevolking af. Krimp heeft op die manier ook invloed op het onderwijs, de regionale arbeidsmarkt en economie en het draagvlak voor – publieke en commerciële – voorzieningen.

  Krimp staat al geruime tijd op de beleidsagenda. In 2009 verscheen het eerste actieplan “Krimpen met kwaliteit” van het Rijk, provincies en gemeenten. Na diverse evaluaties werd dat in 2016 opgevolgd door het Actieplan Bevolkingsdaling dat loopt tot en met 2020. Inmiddels zijn daarover twee voortgangsrapportages verschenen. Provincies en gemeenten hebben daarnaast hun eigen ‘krimpbeleid’, vaak verwerkt in beleid ten aanzien van de woningmarkt, leefomgeving en leefbaarheid.
  Voor het WoON 2018 zijn in de krimpregio’s extra enquêtes afgenomen, ook wel oversampling genoemd. Dat maakt het mogelijk om uitspraken te doen op het niveau van afzonderlijke krimpgebieden. In totaal zijn voor WoON 2018 ruim 67.500 mensen ondervraagd, waarvan 7.780 in de krimpregio’s. In de kernrapportage Woningmarkt en leefbaarheid in krimpgebieden zijn de belangrijkste bevindingen opgenomen.

 • -

  Cijfers over Wonen en Bouwen 2019

  De publicatie "Cijfers over Wonen en Bouwen" is een naslagwerk dat de meest recente gegevensover het brede domein van wonen en bouwen bevat, waaronder de laatste gegevens uit het Woononderzoek Nederland 2018. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers, ook wat betreft de bron waaruit wordt geput.

 • -

  Databestand WoON2018 vanaf nu beschikbaar op DANS

  Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2018-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie "Ruimte voor Wonen" opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek Nederland weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

  Het databestand is beschikbaar via de website van DANS.

 • -

  Vakblad Ruimte+Wonen geeft 'special' WoON2018 uit

  In het eerste nummer van 2019 besteedt Ruimte + Wonen veel aandacht aan het WoON 2018. Er komt een serie van acht artikelen en interviews, mede gebaseerd op het WoON, die een extra verdieping bovenop de kernpublicatie van het WoON bieden. Er is aandacht voor uiteenlopende thema’s zoals bijvoorbeeld particuliere verhuur, energiearmoede, de krimpgebieden, schimmel, vocht en tocht, maar ook aan de historie van het WoON.

  Ook komen de gebruikers van het WoON aan het woord: welke rol heeft het WoON en de oversampling voor gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers. Hoe krijgt het een plek in jullie woonvisies, prestatieafspraken en marktonderzoeken? Wat zouden we allemaal missen als er geen WoON was? Maar ook: welke andere instrumenten en bronnen zijn er naast het WoON? Wat bieden die extra?

 • -

  Woonruimteverdeling woningcorporaties onderzocht door RIGO

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft RIGO gevraagd om een actueel beeld te schetsen van de woonruimteverdeling in Nederland. Daarbij gaat het specifiek om de manier waarop woningcorporaties hun vrijkomende woningen aanbieden en toewijzen aan woningzoekenden. De uitkomsten van dit onderzoek vormen input voor een paragraaf over woonruimteverdeling in de Staat van de Volkshuisvesting 2019. Daarbij worden naast dit onderzoek ook analyses van het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018 betrokken.

 • -

  Aanmelden BZK Woningmarktscriptieprijs 2019!

  Geef je op voor de Woningmarktscriptieprijs 2019!

  Op donderdag 15 november 2018 was de prijsuitreiking van de BZK Woningmarktscriptieprijs. De winnaars hebben die middag hun scripties gepresenteerd en een geldbedrag ontvangen uit handen van Marja Appelman, Directeur Woningmarkt. Een sfeerimpressie van die middag is terug te vinden op www.woningmarktbeleid.nl/actueel

  Heb je een scriptie geschreven het afgelopen jaar of ben je een scriptie aan het schrijven en rond je deze af voor augustus 2019 meld je dan aan voor de scriptieprijsuitreiking: postbus.wooninfo@minbzk.nl